Ett första steg mot en marknadsledande service inom samhällsbärande och samhällskritiska tjänster.

"Citat ifrån beställare"

- Namn Efternamn, Titel.

Verksamhetsanalysen resulterade i ett empiriskt underbyggt beslutsunderlag inför nästa steg i verksamhetens tillväxtresa.

Recover Sverige, som en av de största aktörerna inom samhällsbärande tjänster såsom skade- och industriservice, har en ambitiös vision om att tillhandahålla den bästa servicen på marknaden. Ett viktigt steg för att nå dit var att identifiera de utmaningar Recover behövde överkomma för att förverkliga den visionen.

Consors fick i uppdrag, av Recover Sveriges VD och ledning, att genomföra en verksamhetsanalys av en av Recovers kärnverksamheter i UppsalaAnalysen omfattade datainsamling i form av intervjuer och intern dokumentation, en systematiskt analys av det insamlade datat, och en sammanställning av analysen med förslag på steg framåt för Recover. Målet var att skapa en djup förståelse av organisationen och att ta fram ett beslutsunderlag inför nästa steg i verksamhetens tillväxtresa.

Projektet, och analysen, avgränsades till verksamhetens organisation och organisering, för vilket ett anpassat ramverk formulerades i syfte att underlätta datainsamling och analys. Ramverket formulerades utifrån företagsekonomisk forskningslitteratur med stöd av en rad strategiska ramverk såsom strategy map.

Det formulerade ramverket utgjorde grund för datainsamlingen och de intervjuer som genomfördes från verksamhetens produktion till Recover ledningen. Det insamlade datat analyserades tematiskt och lades upp i ett flödesschema för att identifiera samband och påverkan mellan organisationens olika delar. Totalt identifierades 122 samband i Recovers kärnverksamhet som var av intresse för Recovers ambition.

Resultatet sammanfattades i en rapport som överlämnades i samband med en muntligt presentation för Recovers VD och ledning. Consors analys bekräftade Recovers antagande, men saknade underlag på, och försäkrade därmed Recover om rätt väg framåt.

Relita, som en av de största aktörerna inom samhällsbärande tjänster såsom skade- och industriservice, har en ambitiös vision om att tillhandahålla den bästa servicen på marknaden. För att åstadkomma detta ville Relita identifiera de utmaningar som företaget behöver överkomma för att förverkliga den visionen.

Consors uppdrag bestod i att genomföra en verksamhetsanalys där verksamhetens förutsättningar för Relitas resa kartlades och analyserades systematiskt. Målet var att skapa en djup förståelse av verksamheten som skulle utgöra beslutsunderlag inför nästa steg i verksamhetens tillväxtresa.

För att åstadkomma detta författades ett teoretiskt ramverk och en metod för datainsamling som grundades i en kombination av akademisk kunskap, samt företagsekonomisk empiri och erfarenhet. Det insamlade datat analyserades ut ett organisatoriskt perspektiv och kluster av möjligheter i verksamheten identifierades. Resultatet sammanfattades i en rapport som överlämnades i samband med en muntligt presentation för ledningen.